Καλωσήρθατε στην Kuzina

ΦΟΡΤΩΣΗ 0%

Όροι χρήσης

H «CAPRESE ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ανδριανού αρ. 9 με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006763601000 (στο εξής «Εταιρεία») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα www.kuzina.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την προβολή του εστιατορίου, το οποίο η ίδια λειτουργεί και εκμεταλλεύεται στην Αθήνα και ειδικότερα στην οδό Ανδριανού αρ. 9 (στο εξής «Κατάστημα»), παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο κοινό να προβαίνει σε ηλεκτρονική κράτηση τραπεζιού. Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αναλύεται κατωτέρω. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως αυτά ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να αποκλείσει από τη χρήση της Ιστοσελίδας οιονδήποτε χρήστη, εφόσον κρίνει ότι με τη συμπεριφορά του είτε παραβιάζεται οιοσδήποτε όρος του παρόντος ή/και οιαδήποτε νομοθετική διάταξη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 
Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, με απλή ανάρτηση επί της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να καταργεί, να ανακαλεί ή να συμπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα έχουν άμεση εφαρμογή. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να προσαρμόζει, τροποποιεί, καταργεί, διαμορφώνει, παύει οποτεδήποτε τόσο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, όσο και οποιοδήποτε από τα επιμέρους στοιχεία της, φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό καλείστε κάθε φορά πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας να επισκέπτεστε τους παρόντες όρους και να επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτήν.

 

Προϋποθέσεις και Όροι πλοήγησης και υποβολής αιτήματος για on line κράτηση

Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα καθώς και η υποβολή αιτήματος on line κράτησης δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη στην Ιστοσελίδα ούτε και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
Για την υποβολή αίτησης On line κράτησης όμως είναι απαραίτητη η εκ μέρους του χρήστη χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Ο χρήστης για την υποβολή αιτήματα ηλεκτρονικής κράτησης θα πρέπει να επιλέξει την εφαρμογή «ΒΟΟΚ Α TABLE» και στη συνέχεια (α) να ορίσει τον αριθμό των ατόμων για τα οποία επιθυμεί να προβεί σε κράτηση, (β) την ημερομηνία προσέλευσης, (γ) την ώρα προσέλευσης και (δ) το χώρο εντός του εστιατορίου, στον οποίο θα ήθελε να είναι το τραπέζι, το οποίο θα “κρατηθεί” για αυτόν (ισόγειος εξωτερικός χώρος, ισόγειος εσωτερικός χώρος, tarazza).

Σημείωση αναφορικά με τη tarazza: Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι ο χώρος της tarazza είναι διαθέσιμος από το μήνα Απρίλιο  έως και Οκτώβριο εκάστου έτους και ότι εφόσον ο χρήστης επιλέξει να δειπνήσει στην tarazza θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι λόγω του περιορισμένου χώρου της, η διαθεσιμότητα των τραπεζιών εξυπηρέτησης είναι δυνατή για συγκεκριμένα περιοριστικά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα: (α) από τις 19.00 μμ έως την 21.45 μμ και (β) από τις 22.00 μμ μέχρι τη 1.00 πμ. , επομένως ο χρήστης που θα επιλέξει να δειπνήσει στη tarazza θα πρέπει να γνωρίζει τον ανωτέρω αναφερόμενο  χρόνος διάθεσης των τραπεζιών.

Σε επόμενο στάδιο ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με προσωπικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει:

1.Το Ονοματεπώνυμό του.

2. Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα επιβεβαιωτικό email από την Εταιρεία, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία, που συμπλήρωσε ο χρήστης καθώς και τα στοιχεία της κράτησής του. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

3.Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει κατέχει νόμιμα, αποκλειστικά να μόνο για την απευθείας επικοινωνία με τον χρήστη αναφορικά με την κράτηση. Ο χρήστης οφείλει να είναι ο νόμιμος δικαιούχος του αριθμού.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και δεν προσβάλουν οιονδήποτε  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αποδέχεται δε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η on line κράτηση, στην οποία έχει  προβεί ακυρώνεται (δεν ισχύει) της Εταιρείας μη φέρουσας ουδεμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρέχει με το παρόν το δικαίωμα στην Εταιρεία να ελέγχει την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων των χρηστών με όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Για κάθε νέα κράτηση, θα πρέπει να ακολουθείτε η ίδια διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Διαδικασία και Όροι Κράτησης

Δικαιούχος της κράτησης είναι ο χρήστης, ο οποίος έχει υποβάλει με την ανωτέρω διαδικασία το αίτημα για on line κράτηση. Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί η κράτηση να γίνει στο όνομα, άλλου δικαιούχου ενημερώνει σχετικά το κατάστημα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2103240133, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@kuzina.gr.

Η κάθε κράτηση ισχύει και δεσμεύει την Εταιρεία (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και απρόοπτων συμβάντων) για την ημέρα και ώρα προσέλευσης καθώς και για συγκεκριμένο αριθμό προσώπων, που ο χρήστης έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής του αιτήματός του. Σε περίπτωση, που ο χρήστης δεν εμφανιστεί στο κατάστημα την ημέρα και την ώρα, για την οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα, ή /και σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί τραπέζι περισσοτέρων ή λιγότερων ατόμων, η Εταιρεία μπορεί να τον εξυπηρετήσει ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της. Η Εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρήστη.

Οποιοδήποτε πρόσωπο από το δηλωθέντα από τον χρήστη αριθμό ατόμων, για τα οποία έχει γίνει η ηλεκτρονική κράτηση, θα πρέπει απαραιτήτως κατά το χρόνο προσέλευσής του να ενημερώσει τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εταιρείας, αναφορικά με την on line κράτηση, αναφέροντας και τα στοιχεία του χρήστη, που πραγματοποίησε την on line κράτηση, προκειμένου να εξυπηρετηθεί.

Η κράτηση ισχύει για την Εταιρεία, όπως έχει υποβληθεί από το χρήστη. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει την κράτηση για οιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ακύρωσης της κράτησης, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα on line κράτησης, συμπληρώνοντας από την αρχή την σχετική φόρμα.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που διαρρεύσουν τα στοιχεία της on line κράτησής σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.   

 

Πολιτική ακυρώσεων

Ακυρώσεις κρατήσεων από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω του συνδέσμου «Ακύρωση παραγγελίας», που υπάρχει στο επιβεβαιωτικό της κράτησης email ή με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kuzina.gr. Η ακύρωση μιας κράτησης (όπως και η κράτηση καθ’ αυτή) δεν επιβαρύνει τον χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις (α) Σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες το κατάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει την on line κράτηση λόγω διακοπής ρεύματος, τεχνικών προβλημάτων, καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, (β) Σε περίπτωση, που το κατάστημα έχει μισθωθεί από τρίτο πρόσωπο για αποκλειστική εξυπηρέτηση (π.χ. ειδικά events) (γ) σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγω απωλέσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ή τη διακοπή εμπορικής του λειτουργίας (δ) σε περίπτωση που κάποιος συγκεκριμένος χρήστης έχει κριθεί από την Εταιρεία ανεπιθύμητος εξ αιτίας δήλωσης αναληθών στοιχείων ή επανειλημμένων ακυρώσεων ή/και μην εμπρόθεσμων προσελεύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει σχετικά τον ή τους χρήστες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Με την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές που περιγράφονται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και ενδεχόμενη διαβίβαση κάποιων προσωπικών του δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω της Ιστοσελίδας με την επιφύλαξη όσων παρατίθενται κατωτέρω. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kuzina.gr την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τις πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει από τους χρήστες της Ιστοσελίδας και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή κάθε άλλου χαρακτηριστικού ή περιεχομένου, που προσφέρει η Εταιρεία ενίοτε σε σχέση με το λογισμικό ή τις εφαρμογές της, ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών του με τους ακόλουθους τρόπους. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων ή για εφαρμογή, που ενδέχεται να προσπελάσει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους πολιτική απορρήτου, την οποία σας παροτρύνουμε να διαβάσετε πριν να κοινοποιήσετε πληροφορίες σε αυτούς ή μέσω αυτών. Εφόσον ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις εδώ περιγραφόμενες πολιτικές και τις πρακτικές, συνίσταται να μην προχωρήσει σε περιήγηση, ή εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας. Η παρούσα πολιτική είναι δυνατό να τροποποιείται ενίοτε. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στην παρούσα Πολιτική εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“Προσωπικά Δεδομένα”), τα οποία συλλέγονται όταν ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της.

Κατά την υποβολή αιτήματος on line κράτησης, θα ζητηθεί από τον χρήστη η χορήγηση πληροφοριών, οι οποίες τον ταυτοποιούν προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός ταυτοποίησης κινητής συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό μέσω του οποίου είναι δυνατό να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του είτε διαδικτυακά είτε όχι, ως αναλύεται ανωτέρω. Ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να αποκτά πρόσβαση σε χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας με τη χρήση του λογαριασμού του στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο χρήστης, καθώς και η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, θα καθορίσουν τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα, που είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Εταιρείας όταν αποκτά ο χρήστης πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

  • Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα

Κάθε φορά που ο χρήστης αλληλοεπιδρά με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να λαμβάνονται αυτόματα και να καταγράφονται δεδομένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την πλατφόρμα της συσκευής του χρήστη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η τοποθεσία, η διεύθυνση IP, δεδομένα “cookie” κλπ. Ενδέχεται να τοποθετούνται ή να επιτρέπεται στους συνεργάτες της Εταιρείας στους τομείς της τεχνολογίας και της διαφήμισης να τοποθετούν “cookies” [αρχεία δεδομένων] και “web beacons” [ιστοφάροι] (γνωστά επίσης ως Internet tags [ετικέτες διαδικτύου], pixel tags [ετικέτες εικονοστοιχείων], single-pixel GIFs [GIF μεμονωμένου εικονοστοιχείου], clear GIFs [διάφανα GIF], invisible GIFs [αόρατα GIF], 1-by-1 GIFs [1 προς 1 GIF] και web bugs [διαδικτυακοί κοριοί]) στη συσκευή του χρήστη, τα οποία αποτελούν αναγνωριστικά που μεταφέρονται στη συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης [browser], που επιτρέπουν στην Εταιρεία  να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής του χρήστη και να ενημερώνεται σχετικά με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιείται επίσκεψη στην Ιστοσελίδας ή σε ιστότοπους που ανήκουν στους διαφημιζόμενους συνεργάτες, την προβολή των διαφημίσεων, τον αριθμό των ατόμων κ.α. Ο χρήστης μπορεί να είναι σε θέση να τροποποιήσει τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησής του για την αποτροπή ή τον περιορισμό της αποδοχής cookies, web beacons [ιστοφάρων] και παρόμοιων τεχνολογιών, εντούτοις σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

  • Υπηρεσίες Τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να επιτρέπει στον χρήστη να συνδέεται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Twitter, Facebook και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να καταστήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα διαθέσιμα σε προγραμματιστές τρίτων με τη χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (“API”). Η χρήση των εφαρμογών τρίτων που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της API υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, ορισμένοι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για να συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν ή τη συσκευή του. Αυτοί οι τρίτοι ενδέχεται να είναι: διαφημιστές, διαφημιστικά δίκτυα και διακομιστές, εταιρείες αναλύσεων, ο κατασκευαστής της συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κτλ. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη κάθε φορά που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του χρήστη μέσα στον χρόνο και σε διαφορετικούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες ή ιστότοπους. Μπορεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσφέρουν διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (συμπεριφορική) ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ελέγχει αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης των τρίτων ή τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται.

  • Υπηρεσίες Βάσει Τοποθεσίας

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας, που προσδιορίζει την τοποθεσία του χρήστη με βάση την τοποθεσία του ασύρματου δικτύου ή τα σημεία πρόσβασης WiFi μέσα στην εμβέλεια των οποίων βρίσκεται. Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας.

  • Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή για κάθε είδους περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι πρακτικές συλλογής δεδομένων των συνδεδεμένων ιστότοπων διέπονται από την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου.

  • Κοινοποίηση συλλεγέντων Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν ενοικιάζει ούτε πωλεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών σε κανέναν. Κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών με μορφή που επιτρέπει την προσωπική ταυτοποίηση μόνο όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους.

  • Επικοινωνία σχετικά με τις υπηρεσίες

Ως μέρος των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, ενδέχεται ο χρήστης να λαμβάνει μηνύματα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο για ό,τι σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους του χρήστη.

  • Προωθητικές Προσφορές

Εφόσον ο χρήστης κατά την υποβολή αιτήματος για on line κράτηση, επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με υλοποιούμενες προσφορές, ενδέχεται η Εταιρεία να αποστέλλει ενημέρωση για τις υλοποιούμενες προσφορές για λογαριασμό της ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, δεν παραχωρούνται στην άλλη επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις προσφορές, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση info@kuzina.gr ή να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή από την σχετική επιλογή από τh φόρμα υποβολής αίτησης on line κράτησης.

  • Περαιτέρω χρήση των πληροφοριών των χρηστών

· Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες ή τα δεδομένα που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προσωπικών δεδομένων, ενδεικτικά για να:

· Παρέχει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία.

Εφαρμόζει τα δικαιώματά της που υπαγορεύονται από κάθε σύμβαση που συμφωνείται ανάμεσα στην Εταιρεία και τους χρήστες.

· Ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις των υπηρεσιών και όταν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις σε κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ή προσφέρει μέσω της Ιστοσελίδας.

  • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων χρηστών

Η Εταιρεία και οι προμηθευτές, που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας [hosting], εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία ως προς την τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ασφάλειας και διοικητικών διαδικασιών για να συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την ευαισθησία των πληροφοριών. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών του χρήστη και των άλλων προσωπικών δεδομένων, που διατηρεί στα αρχεία της. Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή χρήση, βλάβη στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό και άλλοι παράγοντες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών του χρήστη ανά πάσα στιγμή.

  • Η πρόσβαση των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να λάβει γνώση των προσωπικών του δεδομένων, που τηρεί η Εταιρεία, δύναται να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επεξεργασίας αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kuzina.gr και να αιτηθεί τη τροποποίηση ή διαγραφή τους.


Ευθύνη Χρήστη

Εσείς που επισκέπτεστε και κάνετε χρήση της Ιστοσελίδα αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου, ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεστε να μην μεταδίδετε μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Ιστοσελίδα στοιχείο και να μην προβαίνετε σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτής ή των κωδίκων ασφαλείας της.

 

Εγγυήσεις Εταιρείας– Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας

(β) για την αδιάλειπτη λειτουργία του καταστήματός της

(γ) για οποιαδήποτε αποζημίωση (επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, άμεση, έμμεση ή ειδική) ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εκείνων που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, της απώλειας ή ζημίας περιουσίας, καθώς και αξιώσεων τρίτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με την χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.